JURIDISK

Åpenhetsloven

Atlas Eiendom AS og Åpenhetsloven

Innledning
Atlas Eiendom AS støtter fullt ut Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Dette lovverket fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre grunnverdier har alltid vært i tråd med de prinsippene Åpenhetsloven fremmer, og vi forplikter oss til å opprettholde høye standarder for aktsomhetsvurderinger og åpen kommunikasjon.

Åpenhet og informasjon
I henhold til Åpenhetsloven skal vi være åpne om vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Du kan be oss om å redegjøre for dette arbeidet ved å sende en e-post til post@atlaseiendom.no.

Risikokartlegging
Vi har gjennomført en grundig risikokartlegging basert på de geografiske områdene og sektorene vår virksomhet opererer i. Denne kartleggingen danner grunnlaget for våre prioriteringer og videre oppfølging.

Leverandørvurdering
Atlas Eiendom AS opererer hovedsakelig i Norge, der vi utvikler og selger boligprosjekter til privatmarkedet. Vi velger våre leverandører med stor omhu, og samarbeider hovedsakelig med store, kjente og pålitelige aktører. Våre leverandører inkluderer blant annet tjenester innen arkitektur, riving, grunnarbeid, totalenterprise og eiendomsmegling. Vi legger stor vekt på HMS i våre byggeprosjekter og benytter erfarne konsulenter for å sikre tilfredsstillende HMS-rutiner.

Kritiske risikofaktorer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
HMS vil alltid utgjøre en risikofaktor i byggeprosjekter. Vi sikrer at alle prosjekter følger byggherreforskriften, og benytter alltid tredjeparters leverandører med dokumentert kunnskap. Prosjektledere følger opp arbeidene gjennom regelmessige byggherremøter, hvor HMS alltid er første tema. Dette sikrer at prosjektene til enhver tid gjennomføres i henhold til forskrifter.

Miljø og forurensing
Vi stiller krav om dokumentasjon for kjemikalier og produkter i våre kontrakter med entreprenører og underleverandører. De må fortløpende levere og oppdatere sikkerhetsdatablad og miljødokumentasjon. Brukere skal være kjent med farer og nødvendige forholdsregler før produktene tas i bruk.

Sosialt ansvar
For å unngå sosial dumping stiller vi krav til lønns- og arbeidsvilkår i våre kontrakter. Totalentreprenør er ansvarlig for at lønns- og arbeidsvilkår minst tilsvarer forskrift om allmenngjort tariffavtale. Der hvor forskriften ikke gjelder, skal vilkårene følge landsomfattende tariffavtaler. Totalentreprenøren må på forespørsel dokumentere vilkårene for egne og innleide arbeidstakere.

Styrets involvering
Styret gjennomgår årlig våre HMS-rutiner og oppfølging av byggherreforskriften. Fokus ligger på kontinuerlig evaluering og justering av rutiner for å sikre etterlevelse av lovpålagte krav og etiske retningslinjer.

Konklusjon
Atlas Eiendom AS følger Åpenhetsloven ved å implementere systematiske kartleggings-, risikovurderings- og kommunikasjonsprosesser. Gjennom aktiv involvering av styret sikrer vi identifisering av risiko og iverksettelse av effektive tiltak for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Vårt mål er å opptre så etisk forsvarlig som mulig i vår leveranse av byggeprosjekter.